Dưới đây là thông tin về số lượng phòng trống tại ngày 04/04/2019
Thông tin chi tiết, quý học viên và đối tác vui lòng liên hệ trường.
※ Thông tin dưới đây có tính chất tham khảo.
※ X – Không có phòng trống / O – Có phòng trống / Δ – Còn ít phòng

Học xá Longlong

Ngày nhập học Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3 Phòng 4
April 29 X X X Δ
May 13 X X Δ Δ
May 27 X X Δ Δ
June 10 X X Δ Δ
June 24 X X Δ Δ

Học xá Clark

Ngày nhập học Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3 Phòng 4
April 29 X X O O
May 13 X X O O
May 27 X X Δ Δ
June 10 X X Δ Δ
June 24 X X Δ Δ