Dưới đây là thông tin về số lượng phòng trống tại ngày 22/01/2018
Thông tin chi tiết, quý học viên và đối tác vui lòng liên hệ trường.
※ Nếu học viên muốn sử dụng phòng 1, vui lòng liên hệ trường.
※ Thông tin dưới đây có tính chất tham khảo.
※ X – Không có phòng trống / O – Có phòng trống /

Học xá Martins

Ngày nhập học Phòng 1 Phòng 2
Jan 22 X O
Feb 5 X O
Feb 19 X O
March 5 X O
March 19 X O

Học xá Longlong

Ngày nhập học Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3 Phòng 4
Jan 22 X O O O
Feb 5 O O O O
Feb 19 O O O O
March 5 O O O O
March 19 O O O O

Học xá Clark

Ngày nhập học Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3 Phòng 4 Phòng 6
Jan 22 X O O O X
Feb 5 X O O O X
Feb 19 X O O O X
March 5 X O O O X
March 19 X O O O X