Dormitory Fee
Chi phí tính cho đơn vị 4 tuần.

Loaị phòng Clark Campus Longlong Campus Martins Campus
Phòng 4 US$490 US$490
Phòng 3 US$570 US$570
Phòng 2 US$670 US$670 US$600
Phòng 1 US$920 US$920 US$750

Tuition Fee
Chi phí tính cho đơn vị 4 tuần.

Course Clark Campus Longlong Campus Martins Campus
Super ESL US$730
Super Speaking Intensive US$860
Power ESL US$730
Power Speaking Intensive US$860
Elite ESL US$750
Elite Speaking Intensive US$880
Business Course US$850 US$850
IELTS, TOEIC, TOEFL Basic US$820 US$820
IELTS, TOEIC, TOEFL Advance US$850 US$850
TESOL (8 weeks study) US$2460 US$2460
TESOL Intensive (8 weeks study) US$2660 US$2660

IELTS Guarantee Program
Áp dụng cho học xá Martins
Thông tin chi tiết về chương trình

Khóa học Học phí Mô tả
IELTS Guarantee 5.5
(12 tuần học)
$4890 Học phí 12 tuần + phòng kí túc 12 tuần + phí đăng ký + phí pick-up
IELTS Guarantee 6.0
(12 tuần học)
$5040 Học phí 12 tuần + phòng kí túc 12 tuần + phí đăng ký + phí pick-up
IELTS Guarantee 6.5
(12 tuần học)
$5140 Học phí 12 tuần + phòng kí túc 12 tuần + phí đăng ký + phí pick-up
IELTS Guarantee 7.0
(12 tuần học)
$5140 Học phí 12 tuần + phòng kí túc 12 tuần + phí đăng ký + phí pick-up

Local fee and Others fee